INFORMACJE O STYPENDIACH MARSZAŁKA POMORSKIEGO 2024/2025

Szanowni Państwo,

22 kwietnia 2024 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu oraz trybu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego.

Nabór wniosków jeszcze się nie rozpoczął!

Niżej publikujemy informacje o warunkach przyznania tych wniosków.

STYPENDIA DLA UCZNIÓW
Z WYSOKĄ ŚREDNIĄ OCEN

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół” współfinansowanego ze środków unijnych – dedykowane uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy – pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej – wykazują się wysoką średnią oraz osiągnięciami w konkursach i olimpiadach przedmiotowych

a)      kryteria dostępu:

 • w roku szkolnym 2024/2025 kandydat na stypendystę będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego,
 • w roku szkolnym 2024/2025 będzie uczniem VII, VIII klasy szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej,
 • średnia ocen na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2023/2024 co najmniej:
  •         5,00 – w szkole podstawowej,
  •         4,75 – w szkole ponadpodstawowej,
 • rodzic albo opiekun prawny ucznia albo pełnoletni uczeń posiada aktualną decyzję w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wydaną przez organ polski,
 • kandydat uzyskał minimum 4 punkty (w ramach kryteriów obowiązkowych i dodatkowych opisanych poniżej);

b)      ocena merytoryczna – kryterium obowiązkowe (maksymalnie 10 punktów)

 • średnia ocen (maksymalnie 10 punktów):
 • w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej: liczba punktów = (średnia ocen – 5,00) x 10,
 • ocen w szkole ponadpodstawowej: liczba punktów = (średnia ocen – 4,75) x 8;

c)       ocena merytoryczna – kryteria dodatkowe (maksymalnie 28 punktów):

 • 3 wybrane osiągnięcia w konkursach lub olimpiadach (zgodnych z definicją w § 2 pkt 6 regulaminu):
  •        laureat/finalista szczebel ogólnopolski (6/4 punkty),
  •        laureat/finalista szczebel wojewódzki (3/1 punkt),
 • pobieranie przez ucznia nauki w szkole preferowanej – wg załącznika do regulaminu wyboru projektów (5,25 punktu)
 • orzeczenie o niepełnosprawności ucznia (3,5 punktu),
 • zamieszkanie ucznia na obszarze wiejskim (1,25 punktu).

W przypadku pytań prosimy kontaktować się ze szkołą.

Grzegorz Bławat