Organizacja i zasady bezpieczeństwa w ramach nauczania stacjonarnego w czasie zagrożenia COVID – 19 (nowelizacja)

Organizacja i zasady bezpieczeństwa w ramach nauczania stacjonarnego obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Wincentego Rogali w Karsinie od 1 września 2020 r.

Nowelizacja obowiązuje od 1 września 2021 r.
Zamiany zaznaczono kolorem czerwonym

Lekcje

 1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Uczniowie klas I-III wchodzą do szkoły wejściem od strony terenu rekreacyjnego, natomiast uczniowie klas IV-VIII wejściem środkowym. 
 3. W szkole obowiązuje nakaz noszenia maseczek – obowiązkowo dotyczy on części wspólnych szkoły, takich jak korytarzy, klatek schodowych, toalet, świetlicy, biblioteki, stołówki, biur (i zewnętrznych terenów rekreacyjnych – wykreślono). O maseczkach na lekcjach decyduje nauczyciel prowadzący daną lekcję.
 4. Maseczka powinna być tak założona, by zakrywała nos i usta (maseczki wielokrotnego użytku powinny byś codziennie prane z użyciem detergentu).
 5. W szkole obowiązuje dystans społeczny, tzn. zachowanie minimum 1,5 m odstępu od innych osób.
 6. Podczas kichania i kasłania należy zachować szczególne środki ostrożności. Należy unikać dotykania oczu, nosa i ust.
 7. Zaleca się uczniom od 12 roku życia i pracownikom szkół zaszczepienie przeciwko COVID-19.
 8. Po wejściu do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce. Urządzenia z płynem do dezynfekcji rąk oraz instrukcje ich używania znajdują się przy wejściach do szkoły.
 9. Wskazane jest częste mycie rąk w ciepłej wodzie z użyciem mydła zgodnie z instrukcją umieszczoną przy umywalkach oraz nie dotykanie oczu, nosa i ust.
 10. (Na pierwszej lekcji w danym dniu – wykreślono) W przypadku zauważenie niepokojących objawów u uczniów nauczyciele za pomocą termometru bezdotykowego badają temperaturę ciała dziecka i przeprowadzają krótki wywiad z uczniem, dotyczący samopoczucia.
 11. Obowiązują różne godziny rozpoczynania zajęć: klasy A o godz. 800 (z wyjątkiem klasy VIIa i VIIIa), a klasy B o 855.
 12. Każda klasa ma swoją salę, w której odbywają się wszystkie lekcje danej klasy z wyjątkiem wychowania fizycznego i informatyki. Sale podczas przerw pozostają otwarte, uczniowie mają prawo spędzać tam przerwy.
 13. Każda sala lekcyjna wyposażona jest w taką ilość stolików ile uczniów liczy dana klasa – każdy uczeń siedzi przy oddzielnym stoliku (z wyjątkiem bliźniaków, którzy mogą siedzieć przy jednym dwuosobowym stoliku).
 14. Uczniom nie wolno zmieniać miejsca – miejsce raz przydzielone obowiązuje do końca roku szkolnego, bądź do wygaśnięcia epidemii.
 15. Między biurkiem nauczycielskim a pierwszym stolikiem uczniowskim zachowany zostaje dystans 1,5 m.
 16. Uczniowie posiadają własne książki i przybory szkolne – uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 17. Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, takich jak maskotki, zabawki, sprzęt nagłaśniający itp.
 18. Uczniowie mogą spędzać przerwy na korytarzach i na boisku, a także korzystać ze szkolnego sklepiku.
 19. Nauczyciele klas I-III organizują przerwy dla uczniów w odstępach czasowych adekwatnych do potrzeb (nie rzadziej niż co 45 minut), należy zaplanować też pobyt uczniów na świeżym powietrzu. By zapobiec kontaktowaniu się uczniów z różnych klas opuszczanie przez nich sal odbywać się będzie zgodnie z ustalonym harmonogramem dziennym.
 20. W sytuacjach, kiedy większa ilość klasy kończyć będzie lekcje o tej samej godzinie ustalony zostanie harmonogram wypuszczania uczniów z sal – harmonogram będzie przewidywał 5 – minutowe odstępy czasowe.
 21. Sale i korytarze należy wietrzyć raz na godzinę – podczas przerw lub zajęć, a także w dni wolne od zajęć.

Lekcje wychowania fizycznego

 1. W klasach I-III lekcje wychowania fizycznego odbywają się w grupach klasowych, natomiast w klasach IV – VIII w grupach międzyklasowych dziewcząt i chłopców.
 2. W miarę warunków atmosferycznych większość lekcji powinna odbywać się na świeżym powietrzu.
 3. Z uwagi na obowiązek zachowania dystansu społecznego należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 4. Uczniom zostały udostępnione wszystkie szatnie na terenie sali sportowej.
 5. Sprzęt w sali sportowej (np. piłki) jest dezynfekowany po każdej grupie uczniów a podłoga jest myta detergentem lub dezynfekowana po każdym dniu zajęć.

 Lekcje informatyki

 1. (Zajęcia z informatyki w klasach I-III odbywają się w salach lekcyjnych przydzielonych klasom – wykorzystywane są mobilne pracownie komputerowe – wykreślono).
 2. Lekcje informatyki we wszystkich klasach odbywają się w stacjonarnej pracowni komputerowej (sala nr 14).
 3. Po każdych zajęciach pracownie są dezynfekowane, tzn. klawiatury i myszki przecierane są specjalnym środkiem.
 4. Uczniowie korzystający z sali nr 14 pracują w rękawiczkach.

Szatnia

 1. W szkole funkcjonują dwie szatnie – jedna dla klas I-III i druga dla klas IV-VIII.
 2. Dla poszczególnych klas wyznaczone są oddzielne boksy, z zachowaniem odstępów między nimi.
 3. W szatni umieszczony jest środek dezynfekujący, z którego uczniowie korzystają przy wejściu do szatni.

Stołówka

 1. Uczniowie klas 0 spożywają posiłki w klasach. Personel kuchenny dostarcza posiłki do sal w godzinach od 10.45 do 11.30.
 2. Dla klas I-III wyznaczonych jest pięć okresów międzylekcyjnych:
  • od 10.50 do 11.10 – klasa IIa i IIIa
  • od 11.10 do 11.30 – klasa Ib
  • od 11.50 do 12.10 – klasa IIb i IIIb
 1. Dla klas IV – VIII wyznaczone są 4 przerwy obiadowe:
 2. od 1035 do 1045 – klasa IVb i Vb
 3. od 1130 do 1145 – klasa VI a i b
 4. od 1230 do 1240 – klasa VII a i b
 5. od 1325 do 1335 – klasa VIII a i b
 6. Przed wejściem do stołówki uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce.
 7. Do stołówki uczniowie przychodzą w maseczkach, które zdejmują dopiero po odebraniu obiadu z okienka podawczego i zajęciu miejsca przy stoliku.
 8. Podczas oczekiwania na wydanie obiadu uczniowie zachowują dystans społeczny wyznaczony przez taśmy ostrzegawcze.
 9. W stołówce wyznaczono dwie strefy. Uczniowie zajmują miejsca przeznaczone dla danej klasy: klasy IVb, VIa, VIIa, VIIIa – w strefie po lewej stronie, a klasy VB, VIb, VIIb, VIIIb w strefie po prawej stronie.
 10. Dania i inne artykuły spożywcze wydaje personel kuchenny. Zlikwidowane zostają takie działania samoobsługowe, jak korzystanie przez dzieci z waz obiadowych i pojemników ze sztućcami.
 11. Obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych (lub przyłbic) i rękawiczek przez personel kuchenny podczas wydawania posiłków.
 12. W kuchni i stołówce obowiązują szczególne zasady zachowania higieny posiłków, naczyń, stanowisk pracy i higieny osobistej.
 13. Pracownicy kuchni powinni zachować dystans społeczny w ramach stanowisk pracy (minimum 1,5 m).

Świetlica

 1. Do świetlicy uczęszczać mogą uczniowie z różnych klas – są to uczniowie dojeżdżający (dotyczy klas I-VIII) i uczniowie, których oboje rodziców pracuje (dotyczy klas I-III, rodzice są zobowiązani złożyć odnośny wniosek).
 2. W świetlicy obowiązuje nakaz noszenia maseczek.
 3. Świetlicę należy wietrzyć co godzinę.
 4. Po zakończeniu zajęć świetlica jest dezynfekowana.

Biblioteka

 1. Biblioteka czynna jest codziennie.
 2. W bibliotece może przebywać 2 uczniów jednocześnie. Pozostali czekają na swoją kolej na korytarzu z zachowaniem dystansu społecznego wyznaczonego przez taśmy ostrzegawcze.
 3. W bibliotece umieszczony jest środek dezynfekujący, z którego uczniowie korzystają przy wejściu do biblioteki.
 4. Książki wydaje wyłącznie pracownik biblioteki, który powinien często myć ręce lub je dezynfekować.
 5. Obowiązuje okres 2 dni kwarantanny dla książek zwracanych do biblioteki (należy uwzględnić to m.in. w ramach potrzeby wypożyczania lektur szkolnych). Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datę zwrotu i odłożone w wyznaczone miejsce kwarantanny.
 6. Powierzchnie płaskie i sprzęty w bibliotece są dezynfekowane codziennie po zamknięciu biblioteki.

Gabinet higienistki szkolnej

 1. Gabinet higienistki szkolnej czynny jest w poniedziałek od 1025 do 1425 oraz w środę od 1000 do 1400.
 2. W gabinecie może przebywać jeden uczeń. Pozostali uczniowie oczekują na wezwanie w swoich klasach.
 3. Higienistka pracuje w maseczce ochronnej i rękawiczkach.
 4. Uczeń po wejściu do gabinetu zobowiązany jest do dezynfekcji rąk.
 5. Gabinet higienistki dezynfekowany jest po zakończeniu pracy higienistki oraz przez higienistkę po wyjściu każdego ucznia.
 6. Gabinet higienistki w razie potrzeby pełnić będzie rolę miejsca izolacji osoby chorej.

Dowożenie uczniów

 1. Dziecko może skorzystać z transportu do i ze szkoły pod warunkiem, że jego temperatura nie przekracza 37ᵒC oraz nie występują u niego objawy chorobowe, takie jak m.in. katar, kaszel, duszności. Z dowozu do i ze szkoły mogą korzystać wyłącznie dzieci zdrowe.
 2. Przed wejściem do autobusu szkolnego osoba sprawująca opiekę podczas dowożenia mierzy dziecku temperaturę termometrem bezdotykowym.
 3. Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych dziecko to nie może skorzystać z dowozu do i ze szkoły.
 4. W przypadku stwierdzenia objawów sugerujących wystąpienie objawów chorobowych wskazujących na możliwość wystąpienie choroby zakaźnej dziecko nie zostanie wpuszczone do autobusu szkolnego. O zaistnieniu tej sytuacji rodzice/prawni opiekunowie dziecka zostaną zawiadomieni telefonicznie przez opiekuna. Ich obowiązkiem jest odebrania dziecka osobiście lub przez inną dorosłą osobę przez nich upoważnioną.
 5. Dziecko korzystające z transportu do i ze szkoły jest zobowiązane posiadać przy sobie numer telefonu do rodziców/prawnych opiekunów, który jest zobowiązane udostępnić na żądanie osoby sprawujące opiekę podczas dowozu.
 6. Dzieci wchodzące do autobusu szkolnego zobowiązane są do używania maseczek zakrywające usta oraz nos.
 7. Przed wejściem do autobusu szkolnego dzieci zobowiązane są do dezynfekcji dłoni płynem dezynfekcyjnym udostępnionym przez osobę sprawującą opiekę podczas dowożenia.
 8. W autobusie szkolnym dzieci są zobowiązane do zajmowania miejsc wskazanych przez osobę sprawującą opiekę podczas dowozu.
 9. Dzieciom/uczniom zabrania się bezpośredniego kontaktu z kierowcą, należy zachować odpowiedni dystans.
 10. Osoby sprawujące opiekę podczas dowozu zobowiązane są do stosowania podczas dowozu środków ochrony osobistej, tj. jednorazowych rękawiczek oraz maseczek lub przyłbic.
 11. Zadania opieki podczas dowożenia do i ze szkoły może wykonywać wyłącznie osoba zdrowa bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 12. Kierowca autobusu szkolnego zobowiązany jest do stosowania podczas dowozu środków ochrony osobistej, tj. maseczki lub przyłbicy.
 13. Zadania kierowcy autobusu może wykonywać wyłącznie osoba zdrowa bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 14. Kierowca autobusu szkolnego jest zobowiązany do odkażenia wnętrz autobusu szkolnego każdorazowo przed rozpoczęciem dowozu oraz po jego zakończeniu płynem do odkażania powierzchni

Nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Nie wolno przychodzić do pracy pracownikom mieszkającym razem z osobami zarażonymi koronawirusem bądź przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji.
 3. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły by rozpocząć pracę, zobowiązane są do dezynfekcji rąk.
 4. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do częstego mycia rąk ciepłą wodą i mydłem z zachowaniem zasad instrukcji.
 5. Pracownicy szkoły powinni zachować dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 6. Wszystkich pracowników obowiązuje nakaz noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych a pracowników obsługi także rękawiczek ochronnych.
 7. Należy ograniczyć do minimum przebywanie w szkole osób z zewnątrz. Jeżeli pojawianie się takich osób jest niezbędne (np. listonosz) pracownicy są zobowiązani zachować wszelkie środki ostrożności, takie jak osłanianie nosa i ust, zakładanie rękawiczek jednorazowych i dezynfekcja rąk.
 8. Pracownicy administracji i obsługi powinni ograniczyć do minimum kontakt z uczniami, nauczycielami.

Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń

 1. Pracownicy obsługi zobowiązani są do regularnej (co najmniej 3 razy dziennie) dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamek, włączników, baterii umywalkowych, toalet, poręczy, klawiatur oraz powierzchni płaskich – blatów stolików i siedzisk) oraz codziennego utrzymywania w szczególnej czystości pomieszczeń szkolnych, w tym sal, stołówki, świetlicy, biblioteki, szatni, gabinetu higienistki, korytarzy, klatek schodowych i sanitariatów.
 2. Czynności dezynfekcyjne i porządkowe będą monitorowane. W tym celu wykorzystywane będą specjalne „Karty dezynfekcji i sprzątania”.
 3.  Podczas dezynfekcji należ przestrzegać zaleceń producenta, by nie narażać uczniów na wdychanie oparów, które mogą być groźne dla zdrowie.
 4. Pomieszczenia należy wietrzyć przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w w dni wolne od zajęć.

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące rodziców i opiekunów dzieci

 1. Rodzice są zobowiązani do zapewnienia dzieciom maseczek (maseczki wielokrotnego użytku powinny byś codziennie prane z użyciem detergentu)i rękawiczek (na zajęcia z informatyki).
 2. Rodzice i opiekunowie dzieci przyprowadzających/odbierających uczniów ze szkoły muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 3. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły z zachowaniem zasady  – jeden rodzic z dzieckiem w odstępie 1,5 m od drugiego rodzica z dzieckiem. Oprócz dystansu społecznego należy rygorystyczne przestrzegać też innych środków ostrożności, takich jak osłanianie nosa i ust, noszenie rękawiczek jednorazowych i dezynfekcja rąk.
 4. Do szkoły może przysyłać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych.  
 5. Uczniowie do szkoły  są przyprowadzani/odprowadzani przez osoby zdrowe.
 6. Szkoła posiada termometry bezdotykowe. Rodzice powinni złożyć pisemne zgody na badanie temperatury dziecka, jeśli zajdzie taka potrzeba (przy wejściu rano do sali – wykreślono).
 7. Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 8. Jeżeli dziecko będzie przejawiało niepokojące objawy chorobowe zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu (gabinet higienistki szkolnej) pod opieką osoby dorosłej z zachowaniem 2 m dystansu a rodzice zostaną o tym fakcie niezwłoczne powiadomieni w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 9. W razie potrzeby nauczyciele kontaktują się z rodzicami telefonicznie. Uczniowie powinni znać numery telefonów rodziców lub posiadać przy sobie pisemną informację o nich. Rodzice są zobowiązani do posiadania w gotowości telefonu, niezbędnego do szybkiej komunikacji.
 10. Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia szkoły o zachorowaniu COVID-19 członka rodziny oraz o kwarantannie lub izolacji w rodzinie.

W szkole obowiązują następujące zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły:

 1. Pracownik jest niezwłocznie odsuwany od pracy i izolowany w specjalnie w tym celu wyznaczonym pomieszczeniu (gabinet higienistki szkolnej),
 2. Powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną,
 3. W przypadku potwierdzenia zarażenia o zaistniałej sytuacji powiadomiona zostaje powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna i dalsze postępowanie odbywa się zgodnie z wydanymi przez nią instrukcjami i poleceniami,
 4. Obszar, w którym poruszał się pracownik zostaje zdezynfekowany  i gruntownie wysprzątany,
 5. Ustalona zostaje lista osób, z którymi kontaktował się podejrzany o zakażenie pracownik.

Dyrektor:
Elżbieta Brzeska