Dla rodziców

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

 • Rodzice mają prawo do uznania ich prymatu jako “pierwszych nauczycieli” swoich dzieci.
 • Rodzice mają prawo wyboru takiej drogi edukacji dla swoich dzieci, która jest najbliższa ich przekonaniom i wartościom uważanym za najważniejsze dla rozwoju ich dzieci.
 • Rodzice mają obowiązek zaangażowania się jako partnerzy w nauczanie swoich dzieci w szkole.
 • Rodzice mają prawo domagania się od formalnego systemu edukacji tego, aby ich dzieci osiągnęły określoną wiedzę duchową i kulturową.
 • Rodzice mają obowiązek uczestniczyć w zebraniach rodziców zorganizowanych przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły, dniach otwartych szkoły, prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym.
 • Rodzice mają obowiązek zawiadamiania wychowawcy o nieobecności ucznia, stałego kontaktu z wychowawcą w innych sytuacjach wychowawczych. W przypadku zwolnienia ucznia nawet z części zajęć szkolnych rodzic jest zobowiązany do usprawiedliwienia tej nieobecności.
 • Rodzice mają obowiązek dbać o odpowiedni strój i wygląd dziecka.
 • Rodzice powinni na bieżąco zgłaszać do wychowawcy najdrobniejsze nawet formy przestępczości wśród uczniów (zeszyt zachowań uczniów u wychowawcy według potrzeb).
 • W sytuacjach spornych w klasie rodzic zobowiązany jest do zachowania drogi służbowej zgodnie z przepisami Statutu Szkoły.
 • Rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową za umyślne zniszczenia i kradzieże dokonane w szkole przez dzieci.
 • Rodzice winni czynnie uczestniczyć w pracach, imprezach i uroczystościach na rzecz klasy i szkoły, np. sprawować opiekę podczas dyskotek szkolnych.
 • Rodzice winni przekazywać wychowawcy ważne informacje o stanie zdrowia ich dziecka.
 • Rodzice mają obowiązek przybyć po chorego ucznia.

 

SZKOLNY SYSTEM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
(SYSTEM WYZWALANIA AKTYWNOŚCI RODZICÓW NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA)

Cele:

Szkoła prowadzi działania zamierzające do wyzwolenia aktywności rodziców;
Rodzice aktywnie współuczestniczą w (są partnerami szkoły) w życiu szkoły…

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 

 • Miejscem rozmów nauczyciela z rodzicami o sprawach dziecka jest szkoła.
 • Spotkania z rodzicami odbywają się w gabinetach lub pracowniach szkolnych. Nie udziela się informacji o uczniach na korytarzu szkolnym lub w trakcie dyżuru.
 • Spotkania mają określony charakter:
  • zebrań z rodzicami,
  • konsultacji indywidualnych,
  • spotkań tematycznych i okolicznościowych,
  • spotkań w domu ucznia (w uzasadnionych przypadkach np. choroba ucznia),
  • zajęć otwartych.
 • Spotkania odbywają się w ściśle określonych terminach. O terminach spotkań rodzice zostają powiadomieni na początku roku szkolnego (kalendarium roku szkolnego).
 • O spotkaniu wychowawca przypomina tydzień wcześniej – zawsze w formie pisemnej poprzez wpis do dzienniczków ucznia lub zeszytu przedmiotowego.
 • Na pierwszym zebraniu z rodzicami nauczyciel-wychowawca zapoznaje ich ze Statutem szkoły, Regulaminem Szkoły, WSO, wymaganiami edukacyjnymi, zasadami komunikowania się z nauczycielami i dyrektorem. Uwagi dotyczące wyżej wymienionych zgłasza rodzic do wychowawcy klasy, a ten przekazuje dyrektorowi.
 • Rodzice mają prawo wglądu do dokumentów szkolnych w sekretariacie szkoły, bibliotece lub u dyrektora placówki.
 • Obecność rodziców na zebraniach jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności z ważnych przyczyn, rodzic jest zobowiązany do ustalenia indywidualnego kontaktu z wychowawcą w terminie nie późniejszym niż 2 tygodnie od zebrania.
 • Raz w tygodniu w wyznaczonych godzinach nauczyciel jest do dyspozycji rodziców. Plan konsultacji otrzymują rodzice na początku roku szkolnego.
 • Dodatkowy kontakt nauczyciela z rodzicami, możliwy jest po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 • Kontakt telefoniczny nauczyciel-rodzic, rodzic-nauczyciel jest możliwy w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach.
 • Rodzice są zobowiązani usprawiedliwiać nieobecność swoich dzieci w dzienniczkach zgodnie z Regulaminem Szkoły.
 • Nauczyciele zwalniają uczniów tylko na pisemną prośbę rodziców zgodnie z Regulaminem Szkoły.
 • W przypadku uchylania się od kontaktów rodzica z wychowawcą w przeciągu 2 miesięcy od spotkania wzywa się rodzica poprzez sekretariat szkoły.
 • Poufność i dyskrecja w przekazywaniu informacji dotyczących dziecka i jego rodziny, wyraża się w: tajności obrad Rady Pedagogicznej, tajności korespondencji, właściwym klimacie i miejscu rozmów z rodzicami.
 • Ewentualne konflikty w sprawach nauczyciel przedmiotu; uczeń, rodzic ma prawo zgłosić do wychowawcy klasy, jeśli z jego pomocą nie uda się ich rozwiązać, również do dyrektora szkoły.
 • Rodzic ma prawo zgłosić swoje uwagi o pracy szkoły u dyrektora szkoły wyłącznie w formie pisemnej lub osobistej rozmowie z dyrektorem przeprowadzonej z udziałem zainteresowanej osoby.
 • Wszelkie uwagi dotyczące organizacji i funkcjonowania szkoły rodzice zgłaszają kolejno do: wychowawcy klasy, dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, organu nadzorującego szkołę.
 • Rodzice wspólnie z nauczycielami w trosce o poziom kontaktów i współpracy przestrzegają zasad przyjętej procedury.

 

System przeciwdziałania przemocy w Szkole Podstawowej w Karsinie “Mamy zasady”

UCZNIOWIE

 • Pamiętamy, że mamy w szkole wielu przyjaciół, życzliwych sobie osób.
 • Odnosimy się z szacunkiem do każdego, na co dzień używamy wyrazów “proszę”, “dziękuję”, “przepraszam”, “dzień dobry” itp.
 • Nie odreagowujemy swojej złości na innych.
 • Nie używamy przemocy, dbamy o czystość i mienie szkolne, nie poniżamy koleżanek i kolegów, w czasie zajęć nie korzystamy z telefonu komórkowego.
 • Pomagamy, gdy:
  • komuś dzieje się krzywda,
  • ktoś prosi nas o pomoc,
  • nasza koleżanka lub kolega ma kłopoty w nauce
 • Powiadamiamy nauczyciela dyżuruj±cego, wychowawcę, pedagoga, gdy:
  • kogoś spotyka coś złego
  • widzimy, że ktoś niszczy nasze wspólne dobro.
 • Jeżeli chcemy zachować anonimowość, zostawiamy wiadomość w skrzynce zaufania.
 • Przestrzegamy wszystkich regulaminów obowiązujących w naszej szkole.

NAUCZYCIELE

 • Jesteśmy konsekwentni w działaniu.
 • Odnosimy się z szacunkiem do każdego.
 • Doceniamy życzliwość, kulturę osobistą, nagradzamy uczciwość, pomoc koleżeńską.
 • Nie tolerujemy braku szacunku, przemocy, agresji oraz niszczenia dobra wspólnego.
 • Stosujemy kary przewidziane szkolnymi regulaminami.
 • Wyłączamy komórkę w czasie zajęć, spotkań, rozmów.
 • Współpracujemy z rodzicami.
 • Doceniamy inicjatywy uczniów.

RODZICE

 • Jesteśmy wzorem dla naszych dzieci
 • Rozmawiamy ze swoimi dziećmi o ich kłopotach, problemach i radościach.
 • Kontaktujemy się z nauczycielami.
 • Interesujemy się tym, co dzieje się w szkole.
 • Wspieramy szkołę w działaniach na rzecz naszych dzieci.
 • Widzimy i doceniamy małe i duże sukcesy naszych dzieci.
 • Zaszczepiamy własnym dzieciom umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • Uczymy swoje dzieci zasad dobrego zachowania.
 • Szukamy pomocy u specjalistów, gdy nie potrafimy pomóc naszemu dziecku.