Nowelizacja organizacji i zasad bezpieczeństwa w ramach nauczania stacjonarnego w czasie zagrożenia COVID – 19

Organizacja i zasady bezpieczeństwa w ramach nauczania stacjonarnego
w czasie zagrożenia COVID – 19
w Szkole Podstawowej im. Wincentego Rogali w Karsinie
obowiązujące od 1 września 2020 r.

(nowelizacja – obowiązuje od 7 kwietnia 2022 r.)

Podstawa prawna nowelizacji: Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, opracowane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji i choroby zakaźnej.
 2. Uczeń do szkoły powinien docierać, w miarę możliwości, pieszo. Codzienna aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na rozwój fizyczny i psychiczny dziecka.
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji i choroby zakaźnej.
 4. Z dzieckiem lub po dziecko do budynku może wejść jeden opiekun.
 5. Liczba osób z zewnątrz (np. listonosz, zaopatrzeniowiec), odwiedzających szkołę powinna być ograniczona. Osoby takie nie powinni mieć objawów infekcji ani choroby zakaźnej.
 6. Opiekunowie dzieci oraz osoby trzecie, przebywające na terenie szkoły są zobowiązane do przestrzegania regulaminu szkoły, w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym.
 7. Wychowawca jest zobowiązany uzgodnić z rodzicami sposoby szybkiego kontaktu z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (telefon, dziennik elektroniczny).
 8. Szkoła wyposażona jest w termometry bezdotykowe i inne urządzenia do bezdotykowego pomiaru temperatury. Termometry są dostępne w sekretariacie szkoły i w świetlicy szkolnej, a pozostałe urządzenia na korytarzach szkoły.
 9. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów chorobowych dziecko zostanie odizolowane w pomieszczeniu higienistki szkolnej. O tym fakcie niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic, który powinien pilnie odebrać dziecko ze szkoły.
 10. W przypadku zaobserwowania u nauczyciela lub innego pracownika szkoły niepokojących objawów chorobowych osoba taka jest zwalniana z obowiązku wykonywania swoich czynności i izolowana w osobnym pomieszczeniu oraz zobowiązana do udania się po pomoc do lekarza lub, w miarę potrzeby, pomoc medyczna zostaje wezwana do szkoły.
 11. W dalszym ciągu ograniczony jest udział uczniów w imprezach masowych, wymagających przebywania we wspólnym pomieszczeniu, np. w Sali Sportowej lub w sali Domu Kultury.
 12. Następuje powrót do organizacji zajęć w systemie gabinetowym, co uniemożliwi uczniom spędzanie przerw w klasach na siedząco, a tym samym zobowiąże uczniów do aktywności fizycznej między lekcjami.
 13. W szkole obowiązują następujące zasady higieny:

* częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły i przed wejściem na stołówką oraz w trakcie przerw),

* ochrona podczas kichania i kaszlu,

* unikanie dotykania oczu, nosa i ust,

* niedzielenie się zaczętym jedzeniem.

 1. Regularnie dezynfekowane są stoliki, krzesła i inne wyposażenie szkoły, z którym mają kontakt uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. W dalszym ciągu obowiązują „Karty monitorowania dezynfekcji i sprzątania pomieszczeń”.
 2. Dezynfekcję przeprowadza się zgodnie z zaleceniami producenta, znajdującymi się na opakowaniu środków do dezynfekcji.
 3. Sale lekcyjne i części wspólne szkoły są regularnie wietrzone.
 4. Zaleca się wychodzenie uczniów podczas przerw na zewnątrz szkoły, a uczniom młodszym zabawy na świeżym powietrzu jako przerywnik w nauczaniu zintegrowanym.
 5. Uczniowie nie powinni przynosić ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, typu maskotki i własne piłki.
 6. Zaleca się ograniczenie kontaktów personelu kuchennego i pracowników administracji oraz obsługi sprzątającej z uczniami oraz nauczycielami.
 7. W stołówce obowiązuje dystans społeczny i stały przydział miejsc wyznaczonych dla poszczególnych klas.
 8. Podczas przygotowywania i wydawania posiłków przestrzegane są, wymagane przepisami prawa, warunki higieniczne.

Dyrektor – Elżbieta Brzeska