DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

ZARZĄDZENIE NR 5/2022

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. WINCENTEGO ROGALI w KARSINIE

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/23.

Na podstawie:

§ 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, a także rozporządzenia zmieniającego w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 12 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1093) oraz  po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, ustalam co następuje:

§1

Ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023:

  1. 31 października 2022 r. – poniedziałek
  2. 2 maja 2023 r. – wtorek
  3. 4 maja 2023 r. – czwartek
  4. 5 maja 2023 r. – piątek
  5. 23 maja 2023 r. – wtorek (egzamin ósmoklasisty)
  6. 24 maja 2023 r. – środa (egzamin ósmoklasisty)
  7. 25 maja 2023 r.  – czwartek (egzamin ósmoklasisty)
  8. 9 czerwca 2023 r. – piątek

§2

Podczas dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów.

§3

Dni wolne od zajęć dydaktycznych wymienione w paragrafie 1 nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy dla nauczycieli. Zajęcia wychowawczo – opiekuńcze prowadzić będą wszyscy nauczyciele w kolejności alfabetycznej.

§4

Niniejsze zarządzenie zostanie opublikowane na stronie internetowej szkoły.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Elżbieta Brzeska