„ŁAMAŃCE JĘZYKOWE”

Szkoła Podstawowa
Wicka Rogali w Wielu

Regulamin II szkolno-gminnego konkursu
logopedyczno–recytatorskiego
 „ŁAMAŃCE JĘZYKOWE”

 

 1. Organizatorem II konkursu logopedyczno–recytatorskiego pt. „ŁAMAŃCE JĘZYKOWE” jest Szkoła Podstawowa im. Wicka Rogali w Wielu.
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I–III Szkoły Podstawowej, którzy uczęszczają na zająca logopedyczne.
 3. CELE KONKURSU:
 • popularyzowanie poezji dziecięcej,
 • promowanie pięknej wymowy,
 • zainteresowanie dzieci poezją,
 • rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich.

4. MIEJSCE I TERMIN:

Konkurs odbędzie się 18 kwietnia 2024 roku w Szkole Podstawowej im. Wicka Rogali w Wielu. Logopedzi z poszczególnych szkół są zobowiązani do przesłania emailowo (a.rybinska@tlen.pl) listy uczestników (imię, nazwisko, klasa) oraz treści wybranych wierszy wraz z zapisem, jaka wady wymowy jest korygowana u danego ucznia do dnia 8 kwietnia 2024 r. Godzina rozpoczęcia oraz sala, w której odbędą się przesłuchania zostaną podane logopedom w terminie do 8 kwietnia 2024 r.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Konkurs będzie rozstrzygany w kategoriach klasowych: pierwsza kategoria – klasy I, druga kategoria – klasy II i III.
 • Chęć udziału w konkursie należy zgłosić do logopedy (logopeda z poszczególnej szkoły sam ustala termin i formę zgłoszenia uczestnictwa ucznia w konkursie).
 • Zgłoszony uczestnik otrzyma wiersz wybrany przez logopedę, który będzie dostosowany do korygowanej wady wymowy.
 • Uczestnik konkursu recytuje wiersz indywidualnie wg wylosowanego numeru przed rozpoczęciem konkursu, który określa kolejność wystąpienia w przesłuchaniu.

  6. ZASADY OCENIANIA:

       Uczestnicy konkursu będą oceniani za:

 • staranną wymowę, zgodną z zasadami kultury słowa,
 • prawidłową artykulację głosek,
 • panowanie nad oddechem, swobodne posługiwanie się nim;
 • interpretację: modulowanie głosem, właściwe akcentowanie wyrazów i zdań,
 • właściwe tempo wygłaszania tekstu,
 • opanowanie pamięciowe utworu,
 • ogólny wyraz artystyczny.

7. W skład komisji oceniającej występy uczestników konkursu, wchodzą logopedzi ze szkół biorących udział w konkursie.

8. UWAGI KOŃCOWE:

 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu zakończenia konkursu.
 • Każdy uczestnik otrzyma pochwałę pisemną do dziennika i ocenę celującą.
 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

Anna Bunik – logopeda ze Szkoły Podstawowej w Wielu