Aktualizacja – Organizacja i zasady bezpieczeństwa w ramach nauczania stacjonarnego w czasie zagrożenia COVID – 19

Organizacja i zasady bezpieczeństwa w ramach nauczania stacjonarnego w czasie zagrożenia COVID – 19 w Szkole Podstawowej im. Wincentego Rogali w Karsinie obowiązujące od 1 września 2020 r.

Aktualizacja w związku z powrotem do nauczania stacjonarnego klas I-III obowiązująca od dnia 18 stycznia 2021 r.

Lekcje

 1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Uczniowie klas I B i II B wchodzą do szkoły wejściem od strony terenu rekreacyjnego, natomiast uczniowie klas
  IA, II A, III A i III B wejściem środkowym. 
 3. W szkole obowiązuje nakaz noszenia maseczek – obowiązkowo dotyczy on części wspólnych szkoły, takich jak korytarzy, klatek schodowych, toalet, świetlicy, biblioteki, stołówki, biur i zewnętrznych terenów rekreacyjnych. O maseczkach na lekcjach decyduje wychowawca klasy.
 4. Maseczka powinna być tak założona, by zakrywała nos i usta (maseczki wielokrotnego użytku powinny byś codziennie prane z użyciem detergentu).
 5. W szkole obowiązuje dystans społeczny, tzn. zachowanie minimum 1.5 m odstępu od innych osób.
 6. Podczas kichania i kasłania należy zachować szczególne środki ostrożności.
 7. Należy zwracać uczniom uwagę na unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 8. Po wejściu do szkoły uczniowie obowiązkowo myją ręce w ciepłej wodzie z użyciem mydła zgodnie z instrukcją umieszczoną przy umywalkach (nie powinni zbyt często korzystać z płynów dezynfekujących).
 9. Pozostałe osoby po wejściu do szkoły zobowiązane są  zdezynfekować ręce. Urządzenia z płynem do dezynfekcji rąk oraz instrukcje ich używania znajdują się przy wejściach do szkoły.
 10. Na pierwszej lekcji w danym dniu nauczyciele obserwują dzieci pod kątem ewentualnych objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka za pomocą termometru bezdotykowego badają temperaturę ciała dziecka i przeprowadzają krótki wywiad z uczniem, dotyczący samopoczucia.
 11. Obowiązują różne godziny rozpoczynania zajęć: klasy A o godz. 8.00  a klasy B o 8.55 (w przypadku zajęć dla grup i pojedynczych dzieci uczniowie klas B mogą rozpoczynać lekcji od godziny 8.00).
 12. Uczniowie są zobowiązani do przyjścia do szkoły co najmniej 10 minut przed planowym rozpoczęciem lekcji w celu wykonania niezbędnych czynności sanitarnych i przygotowanie się do zajęć.
 13. Nauczyciele są zobowiązani do przyjścia do pracy co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem lekcji w celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w czasie schodzenia się, a także nadzorowania przestrzegania przez dzieci i ich rodziców zasad sanitarnych oraz korzystania przez uczniów z szatni.
 14. Każda klasa ma swoją salę, w której odbywają się wszystkie lekcje danej klasy z wyjątkiem informatyki. Zajęcia wychowania fizycznego można prowadzić na sali sportowej lub na boisku szkolnym.
 15. Każda sala lekcyjna wyposażona jest w taką ilość stolików ile uczniów liczy dana klasa – każdy uczeń siedzi przy oddzielnym stoliku (z wyjątkiem bliźniaków, którzy mogą siedzieć przy jednym dwuosobowym stoliku).
 16. Uczniom nie wolno zmieniać miejsca – miejsce raz przydzielone obowiązuje do końca roku szkolnego, bądź do wygaśnięcia epidemii.
 17. Między biurkiem nauczycielskim a pierwszym stolikiem uczniowskim zachowany zostaje dystans 1.5 m.
 18. Uczniowie posiadają własne książki i przybory szkolne – uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 19. Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, takich jak maskotki, zabawki, sprzęt nagłaśniający itp.
 20. Nauczyciele klas I-III organizują przerwy dla uczniów w odstępach czasowych adekwatnych do potrzeb (nie rzadziej niż co 45 minut), należy zaplanować też pobyt uczniów na świeżym powietrzu. By zapobiec kontaktowaniu się uczniów z różnych klas opuszczanie przez nich sal odbywać się będzie zgodnie z ustalonym harmonogramem dziennym („Harmonogram dzienny” opracowują wspólnie wszyscy wychowawcy klas).
 21. Należy unikać wycieczek do zamkniętych przestrzeni, ale można organizować wyjścia grupowe do przestrzeni otwartych, np. na plac zabaw i do lasu, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
 22. W sytuacjach, kiedy większa ilość klasy kończyć będzie lekcje o tej samej godzinie ustalony zostanie harmonogram wypuszczania uczniów z sal – harmonogram będzie przewidywał 5 – minutowe odstępy czasowe („Harmonogram wypuszczania uczniów z sal” opracowują wychowawcy klas prowadzący lekcje na danym piętrze).
 23. Sale i korytarze należy wietrzyć raz na godzinę – podczas przerw lub zajęć.

Lekcje wychowania fizycznego

 1. W klasach I-III lekcje wychowania fizycznego odbywają się w grupach klasowych.
 2. W miarę warunków atmosferycznych większość lekcji powinna odbywać się na świeżym powietrzu.
 3. Z uwagi na obowiązek zachowania dystansu społecznego należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 4. Korzystanie z sali sportowej odbywać się będzie według ustalonego harmonogramu, tak by uczniowie różnych klas nie kontaktowali się ze sobą („Harmonogram korzystania z sali sportowej” opracowują wspólnie wszyscy wychowawcy klas).
 5. Uczniom należy udostępnić wszystkie szatnie na terenie sali sportowej.
 6. Sprzęt w sali sportowej (np. piłki) jest dezynfekowany po każdej grupie uczniów a podłoga jest myta detergentem lub dezynfekowana po każdym dniu zajęć.

 Lekcje informatyki

 1. Zajęcia z informatyki w klasach I-III odbywać się będą w pracowni informatycznej według ustalonego harmonogramu („Harmonogram korzystania z pracowni informatycznej” opracowują wspólnie wszyscy wychowawcy klas).
 2. Po każdych zajęciach pracownia są dezynfekowane, tzn. klawiatury i myszki przecierane są specjalnym środkiem.
 3. Uczniowie podczas zajęć z informatyki pracują w rękawiczkach.

Zajęcia pozalekcyjne

 1. Zajęcia pozalekcyjne mogą odbywać się przed lub po zajęciach stacjonarnych.
 2. Zajęcia te odbywają się w małych grupach z zachowaniem zasad przeciwepidemicznych.
 3. Dopuszcza się prowadzenie zajęć dodatkowych (logopedia) w trakcie zajęć stacjonarnych tylko w przypadku pracy z jednym uczniem.

Szatnia

 1. Każda klas ma swoją szatnię. Na szatnie zaadoptowane zostały gabinety przedmiotowe:

Klasa I A – sala nr 13 (gabinet fizyczno – chemiczny)
Klasa I B – sala nr 10 (gabinet muzyczno – plastyczny)
Klasa II A – sala nr 12 (gabinet polonistyczny)
Klasa II B – sala nr 16 (gabinet historyczny)
Klasa III A – sala nr 15 (gabinet matematyczny)
Klasa III b – sala nr 24 (gabinet językowy) lub korytarz

2. Każdy uczeń ma swoje stałe krzesełko, które służy do wieszania kurtki. Pod nim przechowywane jest obuwie na zmianę. Na krzesełku umieszczona jest informacja z imieniem ucznia.

Stołówka

 1. Uczniowie klas I-III  spożywają posiłki w stołówce zgodnie z następującym harmonogramem:

 • od 10.30 do 10.45 – klasa I A
 • od 10.55 do 11.10 – klasa II A
 • od 11.20 do 11.35 – klasa III A
 • od 11.45 do 12.00 – klasa I B
 • od 12.10 do 12.25 – klasa II B
 • od 12.35 do 12.50– klasa III B

(Uczniowie klasy “0” spożywają posiłki w sali zajęć. Personel kuchenny dostarcza posiłki w czasie ustalonym z nauczycielem przedszkola)

 1. Przed wejściem do stołówki uczniowie obowiązkowo myją ręce.
 2. Do stołówki uczniowie przychodzą w maseczkach, które zdejmują dopiero po odebraniu obiadu z okienka podawczego i zajęciu miejsca przy stoliku.
 3. Podczas oczekiwania na wydanie obiadu uczniowie zachowują dystans społeczny wyznaczony przez taśmy ostrzegawcze.
 4. W stołówce wyznaczono dwie strefy. Uczniowie zajmują miejsca przeznaczone dla danej klasy: klasy  I A, III A, II B– w strefie po lewej stronie, a klasy II A, I B, III B w strefie po prawej stronie.
 5. Dania i inne artykuły spożywcze wydaje personel kuchenny. Zlikwidowane zostają takie działania samoobsługowe, jak korzystanie przez dzieci z waz obiadowych i pojemników ze sztućcami.
 6. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu.
 7. Obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych (lub przyłbic) i rękawiczek przez personel kuchenny podczas wydawania posiłków.
 8. W kuchni i stołówce obowiązują szczególne zasady zachowania higieny posiłków, naczyń, stanowisk pracy i higieny osobistej.
 9. Pracownicy kuchni powinni zachować dystans społeczny w ramach stanowisk pracy (minimum 1,5 m).

Świetlica

 1. Do świetlicy uczęszczać mogą uczniowie dojeżdżający i uczniowie, których oboje rodziców pracuje (dotyczy uczniów, których rodzice złożyli we wrześniu odnośny wniosek i w dalszym ciągu oboje pracują stacjonarnie).
 2. Na czas oczekiwania na odwóz uruchomione są dwie świetlice:

 • dotychczasowa tzw. mała świetlica – dla klas I B, II B, III B
 • sala nr 8 (gabinet biologiczny) – dla klas I A, II A, III A

Po opuszczeniu szkoły przez uczniów dojeżdżających zajęcia dla uczniów rodziców pracujących odbywać się będą w małej świetlicy.

 1. W świetlicach obowiązuje nakaz regularnego mycia rąk wodą z mydłem, mierzenia temperatury (rano po przyjściu dzieci do świetlicy) i noszenia przez uczniów maseczek.
 2. Świetlice należy wietrzyć co godzinę.
 3. Po zakończeniu zajęć świetlice są dezynfekowane.

Biblioteka

 1. Biblioteka czynna jest we wtorki i czwartki zgodnie z następującym harmonogramem:

Klasa I A – 8.30 – 9.00
Klasa I B – 9.10 – 9.40
Klasa II A – 9.50 – 10.20
Klasa II B – 10.30 – 11.00
Klasa III A – 11.10 – 11.40
Klasa III B – 11.50 – 12.20

10-minutowe przerwy pomiędzy godzinami wypożyczeń książek przez uczniów danej klasy pracownik biblioteki przeznacza na wietrzenie pomieszczenia i dezynfekcję.

 1. W bibliotece może przebywać 2 uczniów jednocześnie. Pozostali czekają na swoją kolej na korytarzu z zachowaniem dystansu społecznego wyznaczonego przez taśmy ostrzegawcze.
 2. W bibliotece umieszczony jest środek dezynfekujący, z którego uczniowie korzystają przy wejściu do biblioteki.
 3. Książki wydaje wyłącznie pracownik biblioteki, który powinien często myć ręce lub je dezynfekować.
 4. Obowiązuje okres 2 dni kwarantanny dla książek zwracanych do biblioteki (należy uwzględnić to m.in. w ramach potrzeby wypożyczania lektur szkolnych). Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datę zwrotu i odłożone w wyznaczone miejsce kwarantanny.
 5. Powierzchnie płaskie i sprzęty w bibliotece są dezynfekowane codziennie po zamknięciu biblioteki.

Gabinet higienistki szkolnej

 1. Gabinet higienistki szkolnej czynny jest w poniedziałek od 10.25 do 14.25 oraz w środę od 10.00 do 14.00.
 2. W gabinecie może przebywać jeden uczeń. Pozostali uczniowie oczekują na wezwanie w swoich klasach.
 3. Higienistka pracuje w maseczce ochronnej i rękawiczkach.
 4. Uczeń po wejściu do gabinetu zobowiązany jest do dezynfekcji rąk.
 5. Gabinet higienistki dezynfekowany jest po zakończeniu pracy higienistki oraz przez higienistkę po wyjściu każdego ucznia.
 6. Gabinet higienistki w razie potrzeby pełnić będzie rolę miejsca izolacji osoby chorej.

Dowożenie uczniów

 1. Dziecko może skorzystać z transportu do i ze szkoły pod warunkiem, że jego temperatura nie przekracza 37ᵒC oraz nie występują u niego objawy chorobowe, takie jak m.in. katar, kaszel, duszności. Z dowozu do i ze szkoły mogą korzystać wyłącznie dzieci zdrowe.

2. Przed wejściem do autobusu szkolnego osoba sprawująca opiekę podczas dowożenia mierzy dziecku temperaturę termometrem bezdotykowym.

3. Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych dziecko to nie może skorzystać z dowozu do i ze szkoły.

4. W przypadku stwierdzenia objawów sugerujących wystąpienie objawów chorobowych wskazujących na możliwość wystąpienie choroby zakaźnej dziecko nie zostanie wpuszczone do autobusu szkolnego. O zaistnieniu tej sytuacji rodzice/prawni opiekunowie dziecka zostaną zawiadomieni telefonicznie przez opiekuna. Ich obowiązkiem jest odebrania dziecka osobiście lub przez inną dorosłą osobę przez nich upoważnioną.

5. Dziecko korzystające z transportu do i ze szkoły jest zobowiązane posiadać przy sobie numer telefonu do rodziców/prawnych opiekunów, który jest zobowiązane udostępnić na żądanie osoby sprawujące opiekę podczas dowozu.

6 Dzieci wchodzące do autobusu szkolnego zobowiązane są do używania maseczek zakrywające usta oraz nos.

7. Przed wejściem do autobusu szkolnego dzieci zobowiązane są do dezynfekcji dłoni płynem dezynfekcyjnym udostępnionym przez osobę sprawującą opiekę podczas dowożenia.

8. W autobusie szkolnym dzieci są zobowiązane do zajmowania miejsc wskazanych przez osobę sprawującą opiekę podczas dowozu.

9. Dzieciom/uczniom zabrania się bezpośredniego kontaktu z kierowcą, należy zachować odpowiedni dystans.

10. Osoby sprawujące opiekę podczas dowozu zobowiązane są do stosowania podczas dowozu środków ochrony osobistej, tj. jednorazowych rękawiczek oraz maseczek lub przyłbic.

11. Zadania opieki podczas dowożenia do i ze szkoły może wykonywać wyłącznie osoba zdrowa bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

12. Kierowca autobusu szkolnego zobowiązany jest do stosowania podczas dowozu środków ochrony osobistej, tj. maseczki lub przyłbicy.

13. Zadania kierowcy autobusu może wykonywać wyłącznie osoba zdrowa bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

14. Kierowca autobusu szkolnego jest zobowiązany do odkażenia wnętrz autobusu szkolnego każdorazowo przed rozpoczęciem dowozu oraz po jego zakończeniu płynem do odkażania powierzchni.

Nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi

1.Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

2. Nie wolno przychodzić do pracy pracownikom mieszkającym razem z osobami zarażonymi koronawirusem bądź przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji.

3. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły, by rozpocząć pracę, zobowiązane są do dezynfekcji rąk.

4. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do częstego mycia rąk ciepłą wodą i mydłem z zachowaniem zasad instrukcji.

5. Pracownicy szkoły powinni zachować dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.

6. Wszystkich pracowników obowiązuje nakaz noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych a pracowników obsługi także rękawiczek ochronnych.

7. Należy ograniczyć do minimum przebywanie w szkole osób z zewnątrz. Jeżeli pojawianie się takich osób jest niezbędne (np. listonosz) pracownicy są zobowiązani zachować wszelkie środki ostrożności, takie jak osłanianie nosa i ust, zakładanie rękawiczek jednorazowych i dezynfekcja rąk.

8. Pracownicy administracji i obsługi powinni ograniczyć do minimum kontakt z uczniami, nauczycielami.

Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń

1.  Pracownicy obsługi zobowiązani są do regularnej (co najmniej 3 razy dziennie) dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamek, włączników, baterii umywalkowych, toalet, poręczy, klawiatur oraz powierzchni płaskich – blatów stolików i siedzisk) oraz codziennego utrzymywania w szczególnej czystości pomieszczeń szkolnych, w tym sal, stołówki, świetlicy, biblioteki, szatni, gabinetu higienistki, korytarzy, klatek schodowych i sanitariatów.

2. Czynności dezynfekcyjne i porządkowe będą monitorowane. W tym celu wykorzystywane będą specjalne „Karty dezynfekcji i sprzątania”.

 3. Podczas dezynfekcji należ przestrzegać zaleceń producenta, by nie narażać uczniów na wdychanie oparów, które mogą być groźne dla zdrowie.

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące rodziców i opiekunów dzieci

4. Rodzice są zobowiązani do zapewnienia dzieciom maseczek (maseczki wielokrotnego użytku powinny byś codziennie prane z użyciem detergentu)i rękawiczek (na zajęcia z informatyki).

5. Rodzice i opiekunowie dzieci przyprowadzających/odbierających uczniów ze szkoły muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

6. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły z zachowaniem zasady  – jeden rodzic z dzieckiem w odstępie 1,5 m od drugiego rodzica z dzieckiem. Oprócz dystansu społecznego należy rygorystyczne przestrzegać też innych środków ostrożności, takich jak osłanianie nosa i ust, noszenie rękawiczek jednorazowych i dezynfekcja rąk.

7. Do szkoły może przysyłać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych.  

8. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odprowadzani przez osoby zdrowe.

9. Szkoła posiada termometry bezdotykowe. Rodzice powinni złożyć pisemne zgody na badanie temperatury dziecka przy wejściu rano do sali.

10. Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.

11. Jeżeli dziecko będzie przejawiało niepokojące objawy chorobowe zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu (gabinet higienistki szkolnej) pod opieką osoby dorosłej z zachowaniem 2 m dystansu a rodzice zostaną o tym fakcie niezwłoczne powiadomieni w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

12. W razie potrzeby nauczyciele kontaktują się z rodzicami telefonicznie. Uczniowie powinni znać numery telefonów rodziców lub posiadać przy sobie pisemną informację o nich. Rodzice są zobowiązani do posiadania w gotowości telefonu, niezbędnego do szybkiej komunikacji.

13. Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia szkoły o zachorowaniu COVID-19 członka rodziny oraz o kwarantannie lub izolacji w rodzinie.

W szkole obowiązują następujące zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły:

 1. pracownik jest niezwłocznie odsuwany od pracy i izolowany w specjalnie w tym celu wyznaczonym pomieszczeniu (gabinet higienistki szkolnej),

2. powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną,

3. w przypadku potwierdzenia zarażenia o zaistniałej sytuacji powiadomiona zostaje powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna i dalsze postępowanie odbywa się zgodnie z wydanymi przez nią instrukcjami i poleceniami,

4. obszar, w którym poruszał się pracownik zostaje zdezynfekowany  i gruntownie wysprzątany,

5. ustalona zostaje lista osób, z którymi kontaktował się podejrzany o zakażenie pracownik.