KORZYSTANIE Z TELEFONÓW W SZKOLE – PRZYPOMNIENIE

Przypominam 71 paragraf Statutu Szkoły

1. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych, chyba że urządzenie to stanowi pomoc naukową i używane jest za zgodą nauczyciela. Telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne powinno być wyłączone i odłożone w miejscu wskazanym przez nauczyciela.

1.a Na terenie szkoły obowiązują ograniczenia w korzystaniu z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych. Uczniowie mogą korzystać z telefonu przed rozpoczęciem lekcji (do godz. 8.00) i w czasie pierwszej przerwy (8.45-8.55).

2. W przypadku naruszenia przez ucznia zakazu używania telefonu komórkowego lub innego urządzenia podczas zajęć edukacyjnych i przerwy międzylekcyjnej uczeń otrzymuje uwagę. O zaistniałym fakcie zostają powiadomieni rodzice ucznia.

Dyrektor szkoły – Elżbieta Brzeska