NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIÓW

Szanowni Państwo,

informujemy, że został uruchomiony nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego. Nabór potrwa do 17 lipca 2023 r.

STYPENDIA DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH

1. *Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja* https://liblink.pl/YTU5RunGNo (stypendia unijne w zakresie edukacji ogólnej)

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełni łącznie następujące niżej wskazane warunki:

1. w roku szkolnym 2023/2024 będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego;

2. w roku szkolnym 2023/2024 będzie kontynuował naukę w VII lub VIII klasie szkoły podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej;

3. w roku szkolnym 2022/2023 uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy, zgodnie z  2 pkt 20 Regulaminu):
w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej – co najmniej 5,50,
w szkole ponadpodstawowej – co najmniej 5,0;

4) w roku szkolnym 2022/2023 uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów wybranych spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości;

5) uzyskał minimum 13 punktów obliczonych na podstawie kryteriów, o których mowa w  7 ust. 2 Regulaminu.

Obliczanie liczby punktów w 7 ust. 2 Regulaminu:

  1. Podstawą oceny merytorycznej są informacje zawarte we Wniosku.
  2. Ocena merytoryczna Wniosku polega na przyznaniu punktów (maksymalnie 46 punktów) w ramach
    kryteriów obowiązkowych i dodatkowych.
  3. Kryteria obowiązkowe, za które można uzyskać maksymalnie 19,25 punktu, są następujące:

1) Średnia ocen (maksymalnie 12 punktów) – przy czym punkty przyznawane są zgodnie
z następującymi wzorami:
a) dla VI, VII, VIII klasy szkoły podstawowej:
LP = (Średnia ocen – 5,5) x 24

b) dla szkół ponadpodstawowych:
LP = (Średnia ocen – 5,0) x 12
gdzie LP oznacza liczbę punktów;

2) lokalizacja szkoły, do której uczęszczał Uczeń w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, na terenie:
a) miast powiatowych, z wyłączeniem miast na prawach powiatu – 2 punkty,
b) pozostałych miejscowości, z wyłączeniem miast powiatowych oraz miast na prawach powiatu – 6 punktów;
3) zamieszkanie Ucznia na obszarze wiejskim – 1,25 punktu.

4) Kryteria dodatkowe, za które można uzyskać maksymalnie 26,75 punktu, są następujące:

1) osiągnięcia w Konkursach, turniejach lub olimpiadach uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym rok, na
który składany jest Wniosek (za maksymalnie 3 wybrane Konkursy, turnieje lub olimpiady) – maksymalnie
18 punktów, przy czym liczba punktów za poszczególne osiągnięcia Ucznia ustalana jest według zasad:
– laureat stopnia ponadwojewódzkiego/centralnego – 6 punktów,
– finalista stopnia ponadwojewódzkiego/centralnego – 4 punkty,
– laureat stopnia wojewódzkiego/okręgowego – 3 punkty,
– finalista stopnia wojewódzkiego/okręgowego – 1 punkt;

2) posiadanie przez rodzica albo opiekuna prawnego Ucznia aktualnej decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wydaną przez organ polski albo Uczeń jest obywatelem Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 5,25 punktu;

3) posiadanie przez Ucznia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności – 3,5 punktu.

STYPENDIA DLA FINALISTÓW LUB LAUREATÓW KONKURSÓW

2.*Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego finansowane z budżetu województwa pomorskiego* https://liblink.pl/hq0x46P3eO (stypendia budżetowe w zakresie edukacji ogólnej)

O stypendium można ubiegać się dla ucznia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, który w roku szkolnym 2022/2023 zdobył przynajmniej jeden tytuł finalisty lub laureata w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu co najmniej ponadwojewódzkim (ogólnopolskim).

W przypadku pytań prosimy kontaktować się ze szkołą.

Grzegorz Bławat