REKRUTACJA NA OBÓZ INTERDYSCYPLINARNY

Na prośbę Samorządu Województwa Pomorskiego przekazujemy poniższe informacje.

Szanowni Państwo,

Samorząd Województwa Pomorskiego rozpoczął realizację projektu pn. „Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Celem projektu jest wyrównywanie szans na sukces edukacyjny uczniów poprzez kształtowanie ich kompetencji kluczowych oraz podniesienie kompetencji nauczycieli. Projekt skierowany jest w szczególności do uczniów szkół o wynikach egzaminów zewnętrznych poniżej średniej wojewódzkiej znajdujących się na obszarze gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Aktualnie zapraszamy uczniów Państwa szkół do udziału w Warsztatach interdyscyplinarnych.

Warsztaty interdyscyplinarne zostaną przeprowadzone w ramach obozu.

Obóz będzie zrealizowany – w okresie od 15 lipca do 31 sierpnia 2024 r. na terenie Gdańska lub Sopotu lub Gdyni lub w miejscu oddalonym od tych miast do 30 km (transport zapewniony).

Zaplanowano organizację pięciu turnusów obozu dla łącznie 200 uczniów – do 40 uczniów na każdym turnusie.

Turnus będzie trwał 5 dni (4 noce).

W obozie mogą uczestniczyć uczniowie klas VI, VII i VIII.

Udział w Obozie jest bezpłatny.

Termin udziału ucznia w Obozie zostanie uzgodniony z rodzicem/opiekunem prawnym – po zakwalifikowaniu do udziału w Obozie.

Zgłoszenia ucznia do udziału w Obozie dokonuje dyrektor szkoły/wychowawca klasy ucznia w porozumieniu z rodzicem/opiekunem prawnym Ucznia poprzez złożenie Wniosku w elektronicznym systemie rejestracji – link:

https://ankietyedukacyjne.pomorskie.eu/index.php/152726?newtest=Y&lang=pl

Elektroniczny system rejestracji jest już dostępny.

Nabór trwa od 12 do 28 czerwca br.

Program Obozu uwzględnia:

 1. Warsztaty interdyscyplinarne, obejmujące:
 1. zajęcia wspierające rozwój kompetencji kluczowych i uzdolnień, w szczególności w obszarze przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz przedmiotów humanistycznych,
 2. zajęcia z zakresu zdrowego i aktywnego stylu życia, uwzględniające: ekologię, dziedzictwo kulturowe i nadmorskie położenie województwa pomorskiego, edukację obywatelską,
 3. zajęcia z psychologiem w zakresie: rozpoznawania i wykorzystywania własnych predyspozycji i umiejętności; nabywania i doskonalenia umiejętności pracy w zespole; planowania i organizacji czasu pracy; radzenia sobie ze stresem; skutecznego rozwiązywania problemów realizowane w różnych formach i z wykorzystaniem różnych metod np.: prelekcji, prezentacji, pracy w grupach, dyskusji, wycieczek, mnemotechnik, multimediów, gier, zabaw logicznych, filmów;
 1. wycieczki edukacyjne do instytucji kultury, parków naukowych i parków krajobrazowych związane z zakresem tematycznym Warsztatów Interdyscyplinarnych;
 2. atrakcje o charakterze rekreacyjno-sportowym.

W trakcie obozu zapewnione zostaną:

 • transport z uzgodnionych miejsc zbiórki do miejsca realizacji obozu i z powrotem oraz w trakcie trwania obozu;
 • nocleg;
 • całodniowe wyżywienie;
 • opieka wykwalifikowanej kadry;
 • dostęp do opieki medycznej;
 • ubezpieczenie OC, KL, NNW.

Do pobrania na stronie Departamentu Edukacji i Sportu w zakładce dedykowanej projektowi pn. „Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół”https://des.pomorskie.eu/2024/03/04/regionalny-program-wyrownywania-szans-edukacyjnych-uczniow-pomorskich-szkol/

–       Regulamin rekrutacji do udziału w Warsztatach interdyscyplinarnych w ramach projektu pn. „Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół”;

–       Lista szkół preferowanych do udziału w projekcie;

–       Klauzula informacyjna dla kandydata;

–       Ogólne zasady udziału w projekcie „Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół”.

Informacji dotyczących udziału w obozie udzielają:

 1. Izabela Weinberger tel.: (58) 32 68 813, e-mail: i.weinberger@pomorskie.eu;
 2. Piotr Celmer tel.: (58) 32 68 425, e-mail: p.celmer@pomorskie.eu;
 3. Monika Gawin tel.: (58) 32 68 419, e-mail: m.gawin@pomorskie.eu.

Warunki udziału

 1. Zgłoszenia Ucznia do udziału w Obozie dokonuje w terminie wskazanym w Harmonogramie rekrutacji i realizacji Obozu (Załącznik nr 2) dyrektor szkoły/wychowawca klasy (zwany dalej „Wnioskodawcą”) w porozumieniu z rodzicem/opiekunem prawnym Ucznia poprzez złożenie Wniosku w elektronicznym
  systemie rejestracji, udostępnionym na stronie Departamentu: https://des.pomorskie.eu/
 2. Wniosek zawiera w szczególności: dane Ucznia (imię i nazwisko, PESEL, nazwa szkoły, średnia ocen uzyskana w roku szkolnym 2023/20242, dane kontaktowe rodzica/opiekuna prawnego Ucznia (imię i nazwisko, dane kontaktowe), dane szkoły (nazwa, adres, nr z RSPO).
 3. Do udziału w Obozie zakwalifikowanych zostanie 200 Uczniów z najwyższą średnią ocen, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. W przypadku większej liczby Uczniów z tą samą średnią ocen o udziale w Obozie zdecyduje kolejność rejestracji Wniosków.
 5. Na podstawie Wniosków zarejestrowanych w systemie rejestracji Departament sporządzi ranking Uczniów oraz przekaże informację o zakwalifikowaniu Ucznia do udziału w Obozie.
 6. W terminie do 7 dni od dnia uzyskania informacji o zakwalifikowaniu do udziału w Obozie należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk:
  1) kopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2023/2024, potwierdzoną za zgodność z oryginałem
  przez dyrektora szkoły Ucznia lub upoważnioną przez niego osobę;
  2) Formularz danych uczestnika projektu (Załącznik nr 3);
  3) Zaświadczenie o pobieraniu nauki (Załącznik nr 4);
  4) Oświadczenie – zgodę na utrwalanie i publikację wizerunku ucznia (Załącznik nr 5).
 7. Niezłożenie w terminie dokumentów, o których mowa w ust. 6, uniemożliwia udział Ucznia w Obozie.
 8. W przypadku błędów lub braków w dokumentach, o których mowa w ust. 6, Departament wzywa do ich pilnego skorygowania lub uzupełnienia.

Harmonogram rekrutacji i realizacji Obozu


W przypadku pytań prosimy kontaktować się ze szkołą.

Grzegorz Bławat