DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH 2023/2024

ZARZĄDZENIE NR 5/2023

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. WINCENTEGO ROGALI w KARSINIE

z dnia 30 września 2023 r.

w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/24.

Na podstawie:

§5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, a także rozporządzenia zmieniającego w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 12 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1093) oraz  po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, ustalam co następuje:

§1

Ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024:

Ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024:

  1. 30 października 2023 r. – poniedziałek
  2. 31 października 2023 r. – wtorek
  3. 30 kwietnia 2024 r. – wtorek
  4. 2 maja 2024 r. – czwartek
  5. 14 maja 2024 r. – wtorek(egzamin ósmoklasisty)
  6. 15 maja 2024 r. – środa (egzamin ósmoklasisty)
  7. 16 maja 2024 r.  – czwartek (egzamin ósmoklasisty)
  8. 31 maja 2024 r. – piątek

§2

Podczas dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów.

§3

Dni wolne od zajęć dydaktycznych wymienione w paragrafie 1 nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy dla nauczycieli. Zajęcia wychowawczo – opiekuńcze prowadzić będą wszyscy nauczyciele w kolejności alfabetycznej.

§4

Niniejsze zarządzenie zostanie opublikowane na stronie internetowej szkoły.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Elżbieta Brzeska